Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Jeugdvoetbalplan

Jeugdvoetbalplan

VOETBALPLAN JEUGD

update maart 2018

RKHVV MISSIE EN AMBITIE

De missie van RKHVV is: “RKHVV wil als club voor haar leden een aantrekkelijke en veilige voetbalomgeving creëren waarin iedereen met plezier op zijn of haar niveau de voetbalsport kan beoefenen”. Daaraan is de ambitie gekoppeld om bij de beste amateurverenigingen van Nederland, op organisatorisch en sportief gebied, te gaan behoren. De sportieve doelstelling die daarbij hoort is dat RKHVV heren 1 ten minste een stabiele hoofdklasser is met spelers die voor 50% uit onze eigen jeugd komen.

Om dit te realiseren dient er veel werk te worden verzet en is het noodzakelijk om breed binnen de vereniging deze ambitie en doelstellingen voor ogen te houden en is een prestatiecultuur, waarin een continue wil om te verbeteren aanwezig is, tevens een vereiste. RKHVV realiseert zich dat er nog een (lange) weg af te leggen is voordat het zover is, maar er wordt op diverse gebieden door veel mensen binnen de vereniging hard gewerkt om hierin de benodigde stappen te maken.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat deze doelen het uitgangspunt vormen voor de invulling van het voetbalplan voor de jeugd voor de komende jaren. 

Het is noodzakelijk dat we veel aandacht geven aan en energie steken in onze jeugdopleiding en de kwaliteit en ontwikkeling van spelers en trainers centraal stellen (daar waar in dit document over spelers en trainers gesproken wordt, kan uiteraard ook speelsters en trainsters gelezen worden). De ontwikkeling van onze jeugd zal te allen tijde gekoppeld blijven aan het voetballen met plezier. Onze jeugdtrainers en -leiders zorgen er samen met de ouders voor dat spelers met plezier (steeds beter) leren voetballen.


ORGANISATIE RKHVV JEUGDOPLEIDING

Om het bereiken van onze doelen te realiseren, werken binnen de jeugd van RKHVV een heleboel trainers en (andere) vrijwilligers samen. Om dit in goede banen te leiden, is een goede organisatie belangrijk. De (hoofd) bestuurder Voetbalzaken is eindverantwoordelijk voor alle voetbalaangelegenheden binnen de vereniging en daarmee voor de afdelingen “Selecties” en “Opleiding”. De afdeling Opleiding (verder te noemen de RKHVV Jeugdopleiding) is primair gericht op de geselecteerde jeugdteams (zogenoemde opleidingsteams/schaduwteams). Daarnaast is Jeugdzaken (met een eigen hoofdbestuurder vertegenwoordigd in het bestuur) verantwoordelijk voor alle overige jeugdteams (de zogenoemde ontwikkelteams).

De RKHVV Jeugdopleiding is verantwoordelijk voor het voetbalplan voor de jeugd en de uitvoering daarvan in de praktijk. Om dat te realiseren, zetten veel mensen zich vanuit verschillende functies in voor de jeugd van RKHVV. We noemen hier:

 • De Technische Commissie Jeugd (TCJ)
 • Interne scouting
 • Trainers
 • Jeugd coördinatoren (vallend onder Jeugdzaken)
 • Leiders (vallend onder Jeugdzaken)

De TCJ bestaat uit de bestuurder Voetbalzaken (eindverantwoordelijk), de Technisch Jeugdcoördinator (TJC), het Hoofd Opleiding en het Hoofd Interne Scouting. Dit viertal is verantwoordelijk voor het uitzetten en implementeren van de opleidingsvisie (zoals beschreven in dit Voetbalplan) binnen de jeugd. Ook is de TCJ verantwoordelijk voor het gehele proces van interne scouting en voor de samenwerking en communicatie met de Jeugd coördinatoren. De leden van de TCJ vervullen tevens een ‘meewerkende’ rol indien nodig en/of gewenst.

Het Hoofd Opleiding is primair verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers en de technische ondersteuning, begeleiding en aansturing van de trainers (trainersbeleid). En daarmee voor de kwaliteit van trainen (vertaling van de RKHVV visie naar de trainingen, coaching en oefenstof) en de kwaliteit van de wedstrijdcoaching (voor, tijdens en na de wedstrijd), uiteraard samen met de betreffende trainers. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de trainers en draagt zorg voor het trainersoverleg.

Het Hoofd Interne Scouting is primair verantwoordelijk voor het gehele proces van interne scouting. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de scouts en draagt zorg voor scoutingsoverleg (met alle betrokkenen). De kerntaken van de interne scouting zijn het ‘spotten’, beoordelen en bespreken van talenten binnen de gehele jeugd van RKHVV, dus zowel binnen de opleidingsteams/schaduwteams als (op aangeven van trainers/leiders/Jeugd coördinatoren) binnen de ontwikkelteams. Op basis daarvan is het team interne scouting verantwoordelijk voor de samenstelling van de selecties en voor de doorstroom van spelers binnen de RKHVV Jeugdopleiding. E.e.a. uiteraard in overleg met de betreffende trainers

De TJC is voorzitter van de TCJ en is daarnaast primair verantwoordelijk voor beleidsvorming binnen de RKHVV Jeugdafdeling en voor de communicatie en samenwerking met Jeugdzaken (Hoofdbestuurslid en Jeugd coördinatoren). De TCJ is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de selecties en de klasse indelingen van de teams, op basis van dwingende adviezen van de interne scouting.

De Jeugd coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van de leiders en ondersteunen desgewenst binnen de RKHVV Jeugdopleiding op organisatorisch gebied bij de (communicatie over) doorstroom van jeugdspelers en/of samenstelling van de selecties. Tevens zijn zij het aanspreekpunt van de leiders van de opleidingsteams en eventuele schaduwteams.

Om op een goede manier samen te kunnen werken is een goede communicatie en enig georganiseerd overleg nodig. De belangrijkste ‘lijnen’ worden hier aangegeven (zonder daarin volledig te zijn):

 • Hoofd Opleiding met trainers.
 • Hoofd Interne scouting met de TCJ.
 • Hoofd Interne scouting met trainers.
 • Jeugd coördinatoren met leiders.
 • TJC met Jeugd coördinatoren en bestuurder Jeugdzaken.
 • Interne scouting overleg
 • TCJ overleg.


STRUCTUUR RKHVV JEUGDOPLEIDING

Om de ontwikkeling van spelers zo goed mogelijk te begeleiden en vorm te geven in een aantrekkelijke en veilige voetbalomgeving, maken we binnen de jeugd van RKHVV een onderscheid tussen opleidingsteams/schaduwteams (beide vallend onder de RKHVV Jeugdopleiding) en ontwikkelteams. Overigens is het meisjesvoetbal hierbij volledig geïntegreerd in de vereniging; tot en met de JO15 wordt er gewerkt met gemengde opleidingsteams/schaduwteams en gelden voor meisjes en jongens dezelfde (opleidings- en selectie-) regels en daarna worden, indien mogelijk, specifieke opleidingsteams voor meisjes gevormd (bij ontwikkelteams wordt altijd gestreefd naar meisjesteams). Met deze indeling zorgen we ervoor dat iedere speler zo veel als mogelijk op zijn eigen niveau kan trainen en spelen. Dit draagt er aan bij dat spelers zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en op hun eigen niveau uitgedaagd worden.

Opleidingsteams/Schaduwteams:

De RKHVV Jeugdopleiding bestaat zoals gezegd uit de opleidingsteams en de schaduwteams. De opleidingsteams zijn de hoogste teams uit de betreffende leeftijdscategorie: JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, J012-1, JO11-1, J010-1, JO9-1, J08-1 en minimaal 1 meidenteam, bij voorkeur MO19-1. Het streven is om, afhankelijk van het aanbod van talenten, een zogenaamd schaduwteam te formeren (JO19-2, JO17-2, JO15-2, JO13-2, JO11-2/3 en JO9-2/3).

Indien mogelijk (qua aanbod en niveau) is het streven om het aantal opleidingsteams voor meisjes uit te breiden. Het aanwijzen van teams als schaduwteam en van opleidingsteams voor meisjes wordt jaarlijks opnieuw bekeken en besloten.

De opleidingsteams/schaduwteams zijn met name bedoeld om kinderen met meer dan gemiddeld talent binnen RKHVV de mogelijkheid te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit alles vanuit de bedoeling om de doorstroming naar de selectieteams binnen onze vereniging steeds beter vorm te kunnen geven. Uitgangspunt daarbij is dus spelers ontwikkelen voor hoofdklasse voetbal, conform onze sportieve doelstelling.

De opleidingsteams/schaduwteams onderscheiden zich op diverse aspecten van meer recreatief jeugdvoetbal (ontwikkelteams). Dit betekent allereerst dat er een selectie vooraf gaat aan de teamsamenstelling: in deze teams spelen de beste spelers die daarvoor in aanmerking komen (ongeacht leeftijd). Daarmee spelen binnen elke leeftijdscategorie talenten van gelijk niveau zoveel mogelijk bij elkaar in een team. Dit vanuit het idee dat ‘de besten met de besten tegen de besten’ de ontwikkeling van de spelers ten goede komt. De selectie dient zorgvuldig en transparant te gebeuren (zie het hoofdstuk over selecteren bij RKHVV), enerzijds vanwege het feit dat een evenwichtige selectie de ontwikkeling van spelers ondersteunt en anderzijds omdat voor iedereen duidelijk en transparant moet zijn op welke wijze keuzes gemaakt worden.

Daarbij streven we naar het aanstellen van hele goede trainers, altijd gediplomeerde trainers voor de opleidingsteams, die de trainingen van deze teams verzorgen. Deze trainers worden gedurende het seizoen ondersteund en begeleid door het Hoofd Opleidingen, volgen waar nodig en mogelijk bijscholing (bijvoorbeeld op het technische vlak of op het gebied van begeleiding van kinderen) en wisselen met elkaar op regelmatige basis kennis uit.

Verder zijn de faciliteiten rondom trainingen en wedstrijden extra goed geregeld, te denken valt hierbij aan (binnen de mogelijkheden van de vereniging RKHVV uiteraard) de frequentie (3x per week) van trainen, het aantal/soort trainings- en wedstrijdballen, de keuze van de velden bij trainen en spelen van wedstrijden e.d.

Ook betekent dit dat er qua instelling en mentaliteit iets extra’s van de kinderen wordt verwacht. De ontwikkeling van het talent van kinderen vraagt niet alleen het investeren in trainen en het bieden van faciliteiten door de vereniging, maar vraagt ook een bepaalde mate van toewijding en inzet van de spelers en ouders. Er is bijvoorbeeld minder vrijblijvendheid rondom het wel en niet komen trainen en spelen. Een en ander uiteraard passend bij de leeftijdsgroep.

Ontwikkelteams:

Ook de jeugdspelers die niet in een opleidingsteam of schaduwteam spelen, moeten uiteraard met plezier bij RKHVV kunnen voetballen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Elke jeugdvoetballer, met veel of minder aanleg, heeft er ‘recht op’ een betere voetballer te kunnen worden. Dat blijft een belangrijk uitgangspunt van RKHVV als vereniging. Daarom staat ook in de ontwikkelteams (de naam zegt het al) opleiden en ontwikkelen centraal.

De ontwikkeling van voetballers moet ook in deze teams altijd gekoppeld zijn aan voetballen met plezier. Ieder kind bij RKHVV wil met plezier met voetbal bezig zijn, in de wedstrijd en op de training. Jeugdtrainers en jeugdleiders zijn er om spelers met plezier te leren voetballen. Elke voetballer doet dat op zijn eigen niveau. De trainers van de opleidingsteams/schaduwteams en het Hoofd Opleiding dragen middels een ‘train de trainer’ model bij aan de kwaliteit en ontwikkeling van trainers van ontwikkelteams en daarmee aan de ontwikkeling van alle jeugdspelers. En uiteraard behoort het te allen tijde tot de mogelijkheden dat spelers vanuit ontwikkelteams doorstromen naar opleidingsteams of schaduwteams.


RKHVV VOETBALVISIE

Van oudsher is RKHVV een vereniging die bekend staat om zijn aantrekkelijke en verzorgde voetbal en hiermee hebben we ook de nodige successen behaald. Maar RKHVV heeft ook de naam dat als het er om gaat en er meer gevraagd wordt dan alleen mooi voetbal, we vaak niet thuis geven. In onze huidige visie op voetbal willen we de elementen die RKHVV zo veel moois hebben gebracht behouden en willen we daar elementen aan toevoegen die ons completer en ook toekomst bestendig maken.

De elementen die de manier van voetballen van RKHVV kenmerken en die gezamenlijk tot resultaten moeten leiden en een aantrekkelijk en energiek soort voetbal moeten realiseren, zijn:

 • Verzorgd: We proberen van achteruit op te bouwen, spelen goed positiespel en zoeken zo veel als mogelijk de voetballende oplossingen. De opbouw en het positiespel zijn geen doel op zich zijn, maar een middel om zo snel en vaak mogelijk scoringskansen te creëren en te benutten. Diep spelen waar mogelijk is dan ook het uitgangspunt. Het streven is om steeds een 2 tegen 1 of 1 tegen 1 situatie te creëren, bijvoorbeeld door het doorschuiven van een centrale verdediger naar het middenveld.
 • Dynamisch/beweeglijk: We spelen met een een hoge balcirculatie en hoge handelingssnelheid. Bij balbezit kenmerkt het spel zich door veel (pro-actieve) beweging zonder bal, diepgang, initiatief tot vrijlopen en het aanvallen waarbij veel spelers voor de goal van de tegenstander komen. In de omschakeling van balverlies naar balbezit doet iedereen meteen mee en is het zaak om altijd diep te denken en, zo snel als verantwoord is, diep te spelen. In de omschakeling van balbezit naar balverlies zetten we meteen weer druk op de tegenstander en proberen we de bal zo snel mogelijk weer in bezit te krijgen, waarbij iedere speler direct meedoet en niet of nauwelijks een rouwmoment kent.
 • Gevarieerd: In balbezit zijn we in staat om de ‘korte opbouw’ af te wisselen met het kiezen van diepte (wat ook zeker gepaard kan gaan met het nemen van risico’s) en van daaruit verder te voetballen (al dan niet door het winnen van de 2e bal of het heroveren van de bal na balverlies en van daaruit via de ‘tegenpressing’ gevaarlijk te worden). We geven de vrijheid aan spelers om zelf keuzes te maken in het invullen van hun aanvallende taken en stimuleren de creativiteit van de spelers. Verdedigend zijn we in staat om op verschillende wijzen in te spelen op de tegenstander.
 • Optimaal samenwerkende teamorganisatie: Het plan waarmee een team het veld op gaat kan nog zo goed zijn, het staat of valt met de uitvoering. De onderlinge samenhang en samenwerking van het team is daarin cruciaal. Onderlinge coaching, spelen als team (dus de bereidheid om met en voor elkaar te werken en een stap extra te zetten) en gezamenlijk laten zien dat hetzelfde doel wordt nagestreefd is zichtbaar in de manier van spelen bij RKHVV. Wanneer er verdedigd wordt, begint dit voorin en gebeurt dit met alle 11 spelers zo hoog mogelijk (de exacte positie op het veld kan dus variëren) op het veld. De linies spelen kort op elkaar (het veld wordt dus klein gemaakt) en aan de kant van de bal wordt kort, scherp en fel verdedigd met de opzet om de bal te veroveren. Aan de niet-bal kant wordt door het gehele team gekanteld.
 • Speelwijze: Bovenstaande visie op voetbal zal vervolgens moeten worden doorvertaald in een voor RKHVV kenmerkende speelwijze. Overigens spreken we binnen de RKHVV Jeugdopleiding we liever van (team)tactische accenten dan van een speelwijze omdat niet alles vastomlijnd is. We spelen vanaf de O13-jeugd in een 1-4-3-3 teamorganisatie, liefst met de punt naar achter op het middenveld.

In de O9 en O11-jeugd spelen we niet in een vaste teamorganisatie en leren we spelers nog niet te veel in een positie te spelen met bijbehorende opdrachten.

Wel kan als houvast meegegeven worden dat het voetballen makkelijker gaat wanneer spelers enigszins over het veld verdeeld zijn in een 1-3-3 concept. De achterste linie probeert daarbij te bewegen naar een 2-1 opstelling om zodoende opbouw van achteruit mogelijk te maken met een inschuivende centrale verdediger. De voorste linie schakelt steeds tussen een 1-2 en een 2-1 opstelling (de spits die naar de bal toe komt of juist de diepte zoekt), om op die manier steeds de driehoekjes te maken om aan voetballen toe te komen.


Met deze visie op voetballen en de speelwijze zijn de uitgangspunten en kenmerken van de manier van spelen van RKHVV beschreven. Het is aan de trainers om hier uitvoering aan te geven. Daarbij kunnen, wanneer de omstandigheden hiertoe aanleiding geven (de kwaliteit van de beschikbare spelers, de fase van ontwikkeling van de spelers, de stand op de ranglijst, de tegenstander), trainers hierin andere keuzes maken of accentverschillen aanbrengen. De spelintenties (hoe bouwen we op, hoe zetten we druk, hoe creëren we kansen en hoe spelen we positiespel) en de basistaken (competenties) behorende bij de posities in een team zijn niet uitgewerkt, dit is ter invulling aan de betreffende trainers.RKHVV VISIE OP LEREN & ONTWIKKELEN

Binnen de visie op leren en ontwikkelen van RKHVV is de missie “het creëren van een aantrekkelijke en veilige voetbalomgeving waarin iedereen met plezier op zijn of haar niveau de voetbalsport kan beoefenen”. 

 • Plezier:

Met de jeugdopleiding van RKHVV willen we bereiken dat spelers “met plezier leren (en) presteren”. Onze overtuiging is dat plezier de basis van voetbal is. Plezier in ‘het spelletje’ is tenslotte de reden waarom ieder kind met voetballen is begonnen. Vanuit voetballen met plezier willen we dat spelers zich kunnen ontwikkelen en vervolgens leren presteren.

 • Van afhankelijk naar onafhankelijk:

Los van de voetbal inhoudelijke ontwikkeling, legt een kind (een jeugdspeler) een weg af van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. In de RKHVV Jeugdopleiding willen we kinderen begeleiden bij het afleggen van deze weg. We onderkennen dat niet iedere speler deze weg op dezelfde manier en/of in hetzelfde tempo aflegt, maar weten tegelijkertijd dat een speler op die weg verschillende ‘onafhankelijkheidsstadia’ doorloopt en dat dit steeds een andere benadering vraagt.

Dit begint met een fase (globaal O8 en O11) waarin we spelers vooral moeten instrueren: we zijn gericht op het geven van instructies omdat spelers nog niet in staat zijn om hun taken (binnen en buiten het veld) goed te duiden, laat staan uit te voeren en ze hebben hier vaak ook onvoldoende vertrouwen in. Wel zijn spelers bereid om te doen wat er van hen gevraagd wordt en spelers krijgen in deze fase dan ook meer gedetailleerde opdrachten en instructies mee. De uitvoering wordt gecontroleerd en waar nodig wordt de speler hierin bijgestuurd. Dit gebeurt op een wijze waarbij de focus ligt op wat spelers kunnen ontwikkelen en niet op wat ze verkeerd of slecht doen.

Dan volgt een fase waarin we spelers vooral moeten begeleiden (globaal O13 en O15): we zijn gericht op het inspireren en motiveren van een speler. In deze fase snappen spelers hun taken steeds beter en kunnen deze ook steeds beter uitvoeren. Toch zijn spelers in deze fase nog bang om fouten te maken en zullen zij daarom vaak nog relatief weinig eigen initiatief tonen. Het is dan ook belangrijk dat spelers in deze fase goede uitleg krijgen over het belang van de taken en zij hierdoor gaan inzien wat het hen oplevert om de taken uit te voeren. De spelers worden in deze fase gestimuleerd om zelfstandig de taken uit te voeren en zij krijgen steeds meer vrijheid. Om dit te bereiken, worden goede individuele afspraken gemaakt met spelers, er wordt actief geluisterd naar de spelers en de spelers krijgen veel complimenten en positieve kritiek, steeds gericht op hun ontwikkeling.

Daarna komt een fase waarin we spelers vooral moeten steunen (globaal O17 en O19): het maken van eigen keuzes staat centraal omdat spelers inmiddels goed in staat zijn om hun taken uit te voeren. Zij zijn echter nog wel zoekende naar een eigen manier van voetballen om deze taken goed uit te voeren. Ook in deze fase worden er individuele afspraken met spelers gemaakt, maar deze kunnen wat meer globaal zijn. Verder worden de spelers gevraagd naar het hoe en waarom van hun beslissingen tijdens het voetballen. De spelers worden in deze fase gesteund doordat zij richting krijgen (voorstellen wat eventueel te doen in bepaalde situaties), de ruimte krijgen hier over na te denken en doordat ze uitgedaagd worden om initiatief te nemen.

De laatste fase van onafhankelijkheid is de fase waarin we vooral reflecteren richting de spelers (eind O19): vanaf dit moment zijn de spelers volledig zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken en het uitvoeren van de taken. Vanaf nu wordt de voortgang van spelers bewaakt door achteraf vragen aan hen te stellen en in gesprek te zijn over de gevolgen van hun keuzes.

In dit gehele proces is het dus belangrijk dat we spelers uitdagen en inspireren om in toenemende mate zelf (meer) verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun ontwikkeling, hun gedrag en hun prestaties. Een balans tussen werken vanuit zelfvertrouwen en het uitdagen van een speler om buiten zijn comfortzone nieuwe ontdekkingen te doen (en uiteindelijk zijn zelfvertrouwen te vergroten), is daarbij het streven.

 • Leren (en) presteren:

Trainingen en wedstrijden zijn leermomenten voor de spelers. Iedere training en wedstrijd staat in het teken van hun ontwikkeling. Tijdens wedstrijden wordt geprobeerd om hetgeen tijdens trainingen is geleerd toe te passen (‘de wedstrijd als meetmoment’). Een wedstrijd is een vorm van trainen omdat het leerproces tijdens de wedstrijden door gaat en ook dan staat de ontwikkeling van spelers centraal. En een training is tegelijkertijd een wedstrijd. Van jongs af aan (uiteraard passend bij de leeftijd) willen we meegeven dat de instelling van een speler erop gericht moet zijn om te proberen te winnen. Het ontwikkelen van de juiste win-ambitie namelijk ook een belangrijk onderdeel van de RKHVV Jeugdopleiding.

Echter, dat mag dat niet ten koste gaan van de vrijheid die spelers voelen om risico’s te nemen en fouten te maken. Wel is het onderdeel van hun ontwikkeling om te leren wanneer je beter wel en wanneer je beter geen risico’s kunt nemen. Het maken van acties, het schieten op doel, keepers/verdedigers die (ook onder druk) de voetballende oplossing zoeken, kortom het nemen van risico’s, wordt gestimuleerd en spelers mogen daarin fouten maken. Van fouten kunnen ze leren en dat is de opzet. Het lerende vermogen van de spelers is daarbij een belangrijk aspect, dat bepaalt immers voor een groot deel de potentie van hun ontwikkeling. Trainers vervullen hierin een cruciale rol en worden ook als zodanig begeleid.

Kortom binnen de RKHVV jeugdopleiding stimuleren we spelers om er altijd alles aan te doen om te winnen, maar hechten we meer belang aan de ontwikkeling die spelers doormaken dan of dat winnen ook daadwerkelijk lukt. Uiteindelijk is het de bedoeling om zowel in trainingen als in wedstrijden plezier, ontwikkeling en resultaat te laten samenvallen. En hoe ouder de spelers worden en hoe hoger ze spelen, hoe belangrijker het resultaat van de wedstrijd wordt (veelal ook voor henzelf).

 • Teamontwikkeling:

Hoewel de individuele ontwikkeling centraal staat, gaat het er om dat een speler in staat is om zijn vaardigheden toe te passen binnen het functioneren van een team. Een team ontstaat niet vanzelf, daar werk je met z’n allen continu aan. Dat begint met het duidelijk communiceren van de werkwijze en afspraken, elkaar leren kennen en gezamenlijke teamdoelen opstellen. Uiteraard moet hierbij voldoende ruimte zijn voor inbreng van spelers en kan onderlinge discussie heel goed zijn in de teamontwikkeling. Daarnaast wordt steeds de nadruk gelegd op het feit dat iedereen binnen het team even belangrijk is in zijn rol. Ook zal de nadruk in de onderlinge samenwerking gelegd worden op de kwaliteiten van spelers in plaats van de valkuilen.

 • Individuele ontwikkeling:

Binnen de RKHVV Jeugdopleiding staat de individuele talentontwikkeling van de spelers centraal en de belangen met betrekking tot de individuele ontwikkeling gaan daarbij voor de prestaties van een team. Een trainer is daarmee bovenal een opleider van individuele ontwikkeling. Dit wil overigens niet zeggen dat een individu belangrijker is dan het team. Voetbal is een teamsport, waarbij het draait om samenwerken, samenspel, samen plezier hebben en samen tot een prestatie komen (uiteraard passend bij het niveau).

Hier past ook bij dat spelers op jonge leeftijd (sowieso t/m JO13, daarna kan dit afgebouwd worden) regelmatig op verschillende posities spelen. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling omdat ze leren om vanuit andere posities oplossingen te zoeken, keuzes te maken, hun zwakke(re) been te gebruiken e.d. en dit komt hun technische, tactische en persoonlijke vaardigheden ten goede. Dit passen we toe ook al kan dit soms ten koste gaan van het resultaat in een wedstrijd.

Maar de ontwikkeling blijft uiteraard niet beperkt tot de individuele vaardigheden van een speler. Het kunnen toepassen van deze vaardigheden in het functioneren als onderdeel van een team, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Om zo compleet mogelijke spelers op te leiden die invulling kunnen geven aan de wijze waarop RKHVV wil spelen, moeten deze individuele vaardigheden op verschillende gebieden ontwikkeld worden.

 • Visie op talent:

Een voetbaltalent bij RKHVV is een speler die het verschil kan maken in het 1 tegen 1 duel, die spelinzicht heeft (om zelf de juiste beslissingen te nemen, ook in lastige situaties) en die een hoge handelingssnelheid heeft. Daarmee kunnen spelers invulling geven aan de voetbalvisie en speelwijze van RKHVV.

Spelers moeten daartoe op diverse vlakken de nodige vaardigheden ontwikkelen, waarbij de technische vaardigheden de basis vormen. Wij ontwikkelen/trainen daarom spelers op onderstaande aspecten.

 • Technische vaardigheden: we stellen in de opleiding hoge eisen aan de (dynamische) balvaardigheid, de traptechniek, het scoren, het aan- en meenemen van de bal, het kappen en draaien, de passeer- en schijnbewegingen en het verdedigen.
 • Tactische vaardigheden (individueel en teamgericht): we willen spelers opleiden die de voetballende oplossing kunnen zoeken, die veel (pro-actief) bewegen zonder bal (op het juiste moment, in de juiste richting), gevoel voor het positioneel verdedigen hebben en die een groot combinatievermogen hebben.
 • Persoonlijke vaardigheden: wij werken aan en met spelers die coachbaar/leergierig zijn, gemotiveerd en gedisciplineerd zijn, een gezonde win-ambitie hebben en een positieve instelling en doorzettingsvermogen hebben, met tegenslagen kunnen omgaan en met respect met anderen omgaan.
 • Fysieke vaardigheden: gewerkt wordt aan de (voetbal)conditie, snelheid, coördinatie van bewegen en kracht.RKHVV MANIER VAN TRAINEN

Opbouw van trainingen naar leeftijdscategorie:

De training is binnen de RKHVV Jeugdopleiding dan ook in eerste instantie gebaseerd op (toegepaste, wedstrijd gerichte) techniek. Die ‘techniektraining’ is de rode draad door de hele RKHVV Jeugdopleiding. Daarbij zal het toepassen van die techniek getraind worden in diverse (spel)vormen, positiespellen en partijspellen. Een en ander vormgegeven vanuit de 3 wedstrijdmomenten: balbezit (aanvallen), balverlies (verdedigen) en de omschakeling daartussen (beide kanten op). We passen dit door de gehele jeugdopleiding toe, waarbij we starten met de JO8 en eindigen bij de JO19.

Bij de ontwikkeling van (jonge) spelers is het belangrijk dat ze uitgedaagd en gestimuleerd worden. Het steeds verder blijven ontwikkelen van hun sterke punten staat daarin voorop (ook dit draagt bij aan een veilige voetbalomgeving). Maar natuurlijk is er ook aandacht voor de mindere punten en het verbeteren hiervan. Individuele aandacht wordt hierbij zo veel mogelijk gegeven. Uitgangspunt is dat bepaalde oefeningen tijdens de gehele jeugdopleiding terug blijven komen, telkens aangepast aan het niveau van de leeftijdscategorie, waardoor spelers situaties en oefeningen herkennen. En daardoor hun vaardigheden steeds blijven ontwikkelen door de oefeningen onder steeds moeilijkere omstandigheden te trainen en uit te voeren.

De overige vaardigheden worden, naarmate de spelers ouder worden en in hogere leeftijdscategorieën komen te spelen, in toenemende mate belangrijk en dus toegevoegd aan de trainingen. De manier waarop (de inhoud van de training) wordt steeds passend gemaakt voor de betreffende leeftijdscategorie/spelersgroep.

Naarmate de spelers de opleiding doorlopen verandert steeds het primaire doel van hun ontwikkeling. De trainer zal hierop inspelen door middel van de inhoud van trainingen, de accenten in de manier van spelen, de wijze van coachen e.d. Van jong naar oud onderkennen we de volgende stappen:

 • O9: bal is middel; doelgericht leren handelen met de bal als doelstelling.
 • O11: bal is middel in samenspelen; leren samen doelgericht te spelen als doelstelling.
 • O13: wedstrijd is middel; leren spelen vanuit een basistaak als doelstelling.
 • O15: teamorganisatie is middel; afstemmen van basistaken binnen een team als doelstelling.
 • O17: wedstrijd is doel; spelen als een team als doelstelling.
 • O19: competitie als doel; presteren als een team in de competitie als doelstelling.


De training:

Leren voetballen begint met trainen. Zo goed mogelijk en zo vaak mogelijk (binnen redelijke grenzen van een amateurvereniging). Het ontwikkelen van individuele vaardigheden (technisch, tactisch, persoonlijk en fysiek) en het kunnen toepassen daarvan in het functioneren binnen een team is het doel van trainen. De kwaliteit van trainen bepaalt de kwaliteit van de opleiding. De trainingen binnen de RKHVV Jeugdopleiding moeten daarom aan een aantal eisen voldoen en kennen een duidelijke en herkenbare opbouw.


Eisen aan een training:

 • Voetbaleigen bedoelingen: alle oefeningen zijn wedstrijdgericht: dus gericht op het beter leren aanvallen, verdedigen of omschakelen, zo veel mogelijk onder weerstand van tegenstanders; spelen om te winnen.
 • Veel herhalingen: hoe vaker spelers in bepaalde situaties moeten handelen, hoe sneller en beter een speler de situaties gaat herkennen en interpreteren, daarom veel beurten, geen lange wachttijden.
 • Rekening houden met de groep: de training moet passen bij de leeftijdscategorie en moet uitdagend zijn en tegelijkertijd niet te hoog gegrepen (dus passen bij de vaardigheid/kwaliteit/beleving van het team).
 • Juiste coaching: zie hieronder.


De opbouw van een training:

 • Warming up.
 • Verkennende oefeningen.
 • Aanlerende oefeningen.
 • Partijspellen (toegepaste oefeningen).

Hierbij zijn, vanaf de O13-jeugd in toenemende mate, de verkennende oefeningen de oriëntatiefase van een training, de aanlerende oefeningen de oefen-/leerfase en de partijspellen de toepassingsfase in het trainen conform een trainingsdoelstelling vanuit een geconstateerd voetbalprobleem.

Binnen deze opbouw kunnen trainers, naast putten uit hun eigen kennis en ervaring, kiezen uit een aanbod oefeningen vanuit het speler volg systeem en kunnen zij ondersteuning zoeken bij het Hoofd Opleiding. Uiteraard worden alle oefeningen en de daarbij gebruikte weerstanden afgestemd op de leeftijdscategorie en het team waaraan training wordt gegeven.

In deze opbouw komt het trainen van zowel de technische vaardigheden, individueel tactische vaardigheden, teamtactische vaardigheden, persoonlijke vaardigheden en fysieke vaardigheden steeds terug. In een nog in bewerking zijnde bijlage wordt een globaal overzicht van de leerinhoud per leeftijdscategorie opgenomen, waardoor trainers (die de methodiek zelf vormgeven) gericht met de ontwikkeling van deze vaardigheden aan de slag kunnen.


De trainer/coach:

De kwaliteit van trainen wordt voor het overgrote deel door de trainer/coach bepaald. De trainer/coach is degene die de voetbalvisie, de visie op leren en ontwikkelen en de visie op talent in de praktijk brengt. De eisen die aan de trainers worden gesteld, zijn daarom in een functiebeschrijving vastgelegd. Trainers werken binnen een ‘RKHVV kader’, maar geven daarbinnen vanuit hun persoonlijkheid, vaardigheden, kennis en ervaring zelf vorm aan de manier waarop dit kader concreet ingevuld wordt. Dit kader wordt bepaald door de eisen die binnen de RKHVV Jeugdopleiding aan trainingen worden gesteld, de kenmerken waaraan de coaching minimaal moet voldoen en de opbouw van de trainingen zijn.

De kwaliteitskenmerken van de coaching:

 • Gericht op het gebruik van beide benen.
 • Gericht op hoge (gecontroleerde) balsnelheid.
 • Gericht op het (half) “open staan”.
 • Gericht op het bewegen zonder bal en door bewegen na de pass of de actie.
 • Gericht op het inspelen op het juiste, vaak buitenste, been (daar waar de speler naar toe moet).

Daarbij is het belangrijk dat deze coaching altijd inhoudelijk is, dus gerichte aanwijzingen waar spelers iets mee kunnen, dat coaching vooral begeleidend van aard is (waar nodig kan situatieve coaching worden toegepast), dat de coaching passend is bij de leeftijd van de spelers en dat de coaching positief en stimulerend is. Tot slot verwachten we van trainers dat zij in hun coaching gericht zijn op het betrekken van spelers en hen zelf na laten denken en oplossingen vinden.


Trainingsfrequentie:

Opleidingsteams en schaduwteams trainen 3x per week. Voor de O9, O11 en O13 teams betekent dit concreet dat er 2 teamtrainingen gegeven worden en 1 training die meer in het teken zal staan van het beter en sneller ontwikkelen van de functionele techniek. Voor de O15 en O17 teams zal dit in eerste instantie ook zo zijn, maar kan de aandacht gedurende het seizoen verlegd worden naar linie-training, tactische verdieping, individuele aandacht en standaardsituaties. Voor O19 zal de aandacht vanaf het begin van het seizoen hier op gericht zijn.


Keeperstraining:

Keepers van alle teams (dus ook de ontwikkelteams) krijgen specifieke keeperstraining aangeboden, waarbij dit in principe verplicht is voor keepers van opleidingsteams/schaduwteam. Voor die keepers is de keeperstraining overigens het 3e trainingsmoment. Keepertraining is een geïntegreerd onderdeel van de opleiding en is dus verbonden aan de teamtrainingen en de wedstrijden. Dat betekent dat er overleg is tussen teamtrainers en keeperstrainers over de ontwikkelpunten van de keepers en over de wijze waarop aan deze punten gewerkt kan worden in teamtrainingen (bepaalde dingen zijn nu eenmaal niet trainbaar in een geïsoleerde keeperstraining). en dat keeperstrainers met enige regelmaat wedstrijden bezoeken.


Medisch beleid en trainen:

De fysieke vaardigheden worden met name specifiek getraind tijdens de warming up, waar het trainen van de andere vaardigheden steeds verwerkt is in diverse oefeningen door alle fasen heen. Het trainen van fysieke vaardigheden is gebaseerd op het, specifiek voor en door RKHVV ontwikkelde, medisch beleid. Het beleid richt zich op fit worden, fit zijn en fit blijven (blessurepreventie).

De essentie van het medische beleid is gebaseerd op het Medical Sports Intervention (MSI). MSI is een voetbal specifiek programma dat bestaat uit verschillende, wetenschappelijk onderbouwde, elementen die de laatste jaren hun intrede hebben gedaan en hun waarde hebben bewezen. De elementen die in het MSI zijn opgenomen kunnen we in 4 categorieën indelen:

 • Specifieke voetbal conditietraining

Dit is een uitgewerkt trainingsprogramma dat in 2 cycli wordt getraind: 8 weken in de voorbereiding en 4 weken na de winterstop. Hiertoe kunnen ook fitheidstesten als de interval shuttle run gehouden worden. Dit passen we volledig toe bij de O19-jeugd en bij de O17-jeugd wordt dit alvast geïntroduceerd. De intensiteit is uiteraard steeds afgestemd op de specifieke leeftijdscategorie.

 • Looptechniek training.

Diverse oefeningen om de looptechniek te verbeteren worden structureel verankerd in de warming up. Dit passen we toe vanaf de O13-jeugd.

 • Corestability- en specifieke krachtoefeningen (structureel in de warming up van trainingen).

Diverse oefeningen om de core stability en daarmee de kracht te verbeteren worden structureel verankerd in de warming up. Dit passen we structureel toe vanaf de O15-jeugd en dit wordt op gepaste wijze geïntroduceerd bij de O13-jeugd.

 • Gezondheidsmetingen als gewicht, BMI en vetpercentage (elke maand).

Dit passen we bij de O19-jeugd toe. In de overige leeftijdscategorieën wordt alleen de lengte gemeten, waardoor we zicht kunnen houden op de groei van spelers en daar eventueel de trainingsbelasting op kunnen aanpassen.

Aanwezigheid:

Trainers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van een aanwezigheidsregistratie in het spelervolgsysteem.

Respect:

Verder is het van belang dat er respectvol met elkaar, met ballen en met andere materialen wordt omgegaan en dat kleedkamers schoon worden achtergelaten. Ook dit hoort bij het leerproces.RKHVV MANIER VAN WEDSTRIJDEN SPELEN

Zoals aangegeven in onze RKHVV visie op opleiden willen we dat spelers er altijd alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Maar het spelen van wedstrijden staat niet primair in het teken van winnen of van het resultaat, maar staat primair in het teken van de ontwikkeling. Het doel van het spelen van wedstrijden is bij RKHVV dan ook het boeken van winst door ontwikkeling. De coaching en de keuzes van de trainer zullen hier ook op gebaseerd zijn (en ook aanmoedigingen door ouders moeten hier op gericht zijn!).

Naar een wedstrijd toe is er altijd sprake van dezelfde opbouw (uiteraard weer toegespitst op de leeftijdscategorie en het team):

 • Bespreking (doel wedstrijd, opstelling, stimuleren/motiveren).
 • Warming up.
 • Wedstrijd zelf (met een mogelijkheid tot bijsturing in de rust).
 • Einde wedstrijd is hand geven aan tegenstander en scheidsrechter bedanken.
 • Korte evaluatie van de wedstrijd.
 • Kleedkamer netjes achterlaten.

Verder hanteren we binnen de RKHVV opleiding enkele uitgangspunten bij wedstrijden:

 • Iedere speler speelt tot en met JO15 in beginsel evenveel (over een heel seizoen, waarbij alle wedstrijden meetellen; blessures, wangedrag, disciplinaire maatregelen e.d. daargelaten).
 • Vanaf de JO17 worden pas structureel tactische wissels doorgevoerd, incidenteel kan dit ook in andere teams.
 • Er zitten nooit meer wissels op de bank dan het aantal keer dat gewisseld mag worden.
 • Er wordt t/m de JO13 geregeld gewisseld van positie. Wij leiden op die leeftijd nog geen spelers op voor 1 specifieke positie m.u.v. keepers, wat betekent dat bv. een speler die rechtsback als voorkeur heeft ook op rechtshalf, rechtsbuiten en/of centraal achterin opgesteld wordt.
 • Vanaf JO15 is het voor spelers steeds meer duidelijk waar hun kracht ligt en waar zij het beste tot hun recht komen. Het wisselen van positie is dan ook minder van belang voor hun ontwikkeling. Sterker, het kan hun ontwikkeling dan juist ten goede komen wanneer ze zich op 1 positie kunnen focussen.
 • Dezelfde manier van spelen en beleven van wedstrijden is door de gehele opleiding zichtbaar.
 • Respect en fair-play is tijdens wedstrijden altijd zichtbaar.
 • Coaching en aanmoedigingen van trainers, begeleiders en ouders zijn altijd positief en stimulerend.

Trainers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van een registratie van de speeltijd van alle spelers tijdens wedstrijden in het speler volg systeem. Verder zijn zij vrij in het bijhouden van andere wedstrijdstatistieken.


VISIE OP TALENTHERKENNING EN DOORSTROOM

TALENTHERKENNING

Het proces van talenherkenning binnen RKHVV (ook wel interne scouting genoemd) is er op gericht om talentvolle spelers in de jeugd van RKHVV te ‘spotten’ en het totale potentieel aan talent inzichtelijk te maken en te houden binnen alle jeugdteams. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team interne scouting, trainers en leiders/Jeugd coördinatoren.

Interne scouting begint bij het in kaart brengen van het talent. Hiertoe zetten we 3 instrumenten in:

 • Individuele beoordeling
 • Teamscan
 • Scoutingsrapport

Individuele beoordeling:

Voor de spelers van opleidings- en schaduwteams zullen individuele beoordelingen worden vastgelegd in een zogenaamd (digitaal) speler volg systeem, waarbij de spelers door hun trainer worden beoordeeld op diverse onderdelen. De trainer van een opleidingsteam/schaduwteam is verantwoordelijk voor het 2x per jaar (begin december en begin april) invullen van de beoordeling en de bespreking hiervan met de speler (en ouder/vertegenwoordiger bij de teams t/m JO11).

Teamscan:

Van spelers in ontwikkelteams wordt door hun trainer of leider een ‘teamscan’ gemaakt, waarbij de spelers worden beoordeeld op 9 hoofdpunten (conform het scoutingsrapport van de interne scouting). Daarbij kan een advies gegeven worden of een speler in aanmerking zou kunnen komen voor een opleidingsteam/schaduwteam. Deze teamscans zijn bedoeld om de interne scouts nog gerichter te kunnen laten scouten binnen de ontwikkelteams. De trainers/leiders van ontwikkelteams zijn verantwoordelijk voor het invullen van de teamscan en het inleveren hiervan bij de betreffende Jeugd coördinator, bij voorkeur begin november.

Scoutingsrapport:

De interne scouts zullen gedurende het seizoen spelers uit alle teams bekijken tijdens een wedstrijd en van de meer talentvolle spelers (spelers die mogelijk in aanmerking komen voor het (blijven) spelen in een opleidingsteam of schaduwteam) een scoutingsrapport maken in het digitale speler volg systeem.

Bij individuele beoordelingen en scoutingsrapporten wordt, behalve een waardering van hetgeen een speler heeft laten zien, ook een inschatting gemaakt van de ontwikkelbaarheid van de vaardigheden van de speler. Dit wordt meegenomen in de verdere acties op het gebied van doorstroom (hoofdstuk 5) en selecteren (hoofdstuk 6).

Het resultaat van deze 3 instrumenten vormt een grondige basis voor het inzicht in het aanwezige talent binnen de jeugd van RKHVV. Tijdens de winterstop zal op basis van deze informatie door het team interne scouting bepaald worden wie na de winterstop waar stage gaat lopen (zie hoofdstuk 5).

Richting het einde van het seizoen (begin juni) zal het team interne scouts de bevindingen van het stage lopen toevoegen aan de (inmiddels aangevulde) informatie uit de 3 eerder genoemde instrumenten en op basis daarvan de voorlopige selecties van de opleidingsteams en de schaduwteams samenstellen.

Indien nodig, maar bij voorkeur doen we dit niet, wordt gericht een aantal spelers uitgenodigd voor enkele selectie trainingen. Deze trainingen zijn dan bedoeld om spelers met en tegen elkaar te zien voetballen. Dit om het beeld van het aanwezige talent compleet te maken, waar dat nog onvoldoende gelukt is.

Omdat het proces van interne scouting en de ontwikkeling van talent een dynamisch karakter heeft, kan dit in het slechtste geval er uiteindelijk ook toe leiden dat spelers op een zeker moment niet meer in aanmerking komen voor een opleidingsteam of een schaduwteam. Dat zal van seizoen tot seizoen bekeken worden. Uiteraard is er dan voldoende ruimte om op een meer recreatief niveau met veel plezier in een ontwikkelteam bij RKHVV te blijven voetballen.

Wanneer een individuele beoordeling en/of scoutingsrapport hiertoe aanleiding geeft, kan een talent door worden geschoven naar een ‘hoger’ team. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk “Doorstroom bij RKHVV”.


DOORSTROOM BIJ RKHVV

De ontwikkeling van spelers vindt uiteraard met name tijdens het seizoen plaats en daarom is het van belang om dan oog voor de doorstroom van talenten te hebben. We onderkennen verschillende soorten doorstroom:

 • Permanent doorschuiven van een talent naar een ander team.

Wanneer een speler zich dusdanig goed ontwikkelt dat doorstroom naar een ander team (vanuit een opleidingsteam naar een opleidingsteam van een hogere leeftijdscategorie, vanuit een schaduwteam naar een opleidingsteam of vanuit een ontwikkelteam naar een schaduwteam/opleidingsteam) in het belang van zijn ontwikkeling is, dan zal dit (mits speler en ouders akkoord zijn) ook gebeuren.

 • Permanent mee laten trainen van een talent met een ander team.

Wanneer een speler zich dusdanig goed ontwikkelt dat trainen onder meer weerstand zijn ontwikkeling ten goede komt, dan zal dit (mits speler en ouders akkoord zijn) ook gebeuren. Frequentie van meetrainen met het ‘nieuwe’ team wordt altijd in overleg tussen beide trainers en het Hoofd Interne Scouting vastgesteld.

 • Incidenteel mee laten spelen van een talent met een ander team.

Wanneer een talent er enigszins bovenuit steekt in zijn eigen team en een ander team heeft aanvulling nodig, kan incidentele doorstroom een goede manier zijn om een win-win situatie te creëren.

 • Stage lopen

Stage lopen is het georganiseerd meetrainen van spelers met een ander team. Stage lopen is bedoeld om spelers te laten wennen aan een hoger niveau en ze zo beter voor te bereiden op het volgende seizoen, daarbij is het uiteraard van positieve invloed op de ontwikkeling van de spelers en geeft het een beter inzicht in de talenten van de spelers.

Stage lopen begint z.s.m. na de winterstop (uiterlijk begin maart) en duurt voort tot en met het einde van het seizoen. Het team waar stage wordt gelopen wordt bepaald aan de hand van een inschatting waar de speler volgend seizoen voor in aanmerking zal komen (dit is uiteraard niet per definitie ook het team waar de speler het volgende seizoen wordt ingedeeld). Frequentie van en aantal keer meetrainen wordt bepaald door het totaal aantal spelers dat stage zal lopen, waarbij het uitgangspunt is dat er minimaal 2x met het andere team wordt meegetraind.

Wanneer het doorstroom van spelers vanuit de jeugdopleiding naar de selectieteams betreft, zal de gezamenlijke beslissing bij TC Selecties en TCJ liggen.

Uiteraard kan het ook voorkomen dat talenten van RKHVV opvallen bij één of meerdere betaald voetbal organisaties (bvo’s). In dat geval zal de betreffende club zich altijd eerst bij RKHVV (dienen te) melden. Als vereniging zijn wij er trots op wanneer dit gebeurt en wij zullen het meetrainen of meespelen altijd stimuleren. De TCJ is er tevens om, indien gewenst, de speler en/of ouders hierin bij te staan of te begeleiden. Wanneer activiteiten van een bvo gelijktijdig met activiteiten van RKHVV plaatsvinden, zal hierover onderling overleg plaatsvinden, waarbij een wedstrijd van RKHVV altijd voorrang zal hebben (dat is ook het gangbare beleid bij de bvo’s).

SELECTEREN BIJ RKHVV

Selecteren is vaak een belangrijk thema binnen de jeugdopleiding. Er wordt immers bepaald of spelers wel of niet in aanmerking komen voor een opleidingsteam dan wel een schaduwteam. En dit is weer van invloed op het niveau van trainen, spelen en dus de weerstand waarmee een speler te maken krijgt. Ook is selecteren een veel besproken thema (het levert ieder jaar zelfs weer een maatschappelijk debat op) omdat talent wordt beoordeeld en de kwaliteiten van spelers worden afgewogen en met elkaar vergeleken. Dit blijft een enigszins subjectieve beoordeling cq. afweging, ook al gaat dit volgens een duidelijk proces en wordt dit, met de in hoofdstuk 4 besproken instrumenten, zo objectief mogelijk gemaakt.

De verantwoordelijkheid voor het selectieproces met betrekking tot de opleidingsteams en schaduwteams ligt bij het team interne scouting. Zij hebben het volledige overzicht over het aanwezige talent, stemmen onderling af, stemmen waar mogelijk met de trainers van het aankomende seizoen af en waar wenselijk met trainers van het lopende seizoen en de Jeugd coördinatoren. Tot slot vindt er een finale afstemming met de TCJ plaats.

Bij het vertalen van de resultaten van de instrumenten met betrekking tot de interne scouting naar de samenstelling van de selecties zal het team van interne scouts rekening houden met het zogenaamde geboortemaandeffect en zal het team niet alleen kijken naar de resultaten van momentopnames, maar eveneens een inschatting proberen te maken van de ontwikkelbaarheid van de vaardigheden.

Binnen het proces van selecteren staat ook weer de individuele ontwikkeling van onze talenten centraal, echter selecteren en teams samenstellen vraagt ook het rekening houden met meerdere factoren. Om een zorgvuldig en transparant selectiebeleid te hanteren, is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat hier niet volledig aan kan worden vastgehouden, maar deze punten worden wel nagestreefd:

 • Opleidingsteams van de O9 en O11-jeugd bestaan uit 8-10 spelers (bij voorkeur 9), waarvan 1 keeper. Indien geen keeper op het vereiste niveau beschikbaar is, worden de beste spelers geselecteerd en keepen spelers bij toerbeurt.
 • In de JO11-1 en de JO9-1 spelen de (bij voorkeur) 9 beste spelers van die leeftijdscategorie (ongeacht leeftijd), waarbij voetbaltechnische kwaliteit in eerste instantie voor fysieke kwaliteit gaat.
 • Bij O9 en O11-jeugd wordt niet of nauwelijks op posities geselecteerd.
 • Opleidingsteams van de O13, O15 en O17-jeugd bestaan in principe uit 15-16 spelers, waarvan 1 of 2 keepers (dit is afhankelijk van wat in het belang van de ontwikkeling van de keepers is).
 • Bij de O19 kan dit uitgebreid worden naar 18 spelers, waarvan 2 keepers.
 • In de JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 spelen de beste spelers van die leeftijdscategorie (ongeacht leeftijd).
 • Bij de O13, O15, O17 en O19-jeugd wordt in steeds toenemende mate gezocht naar balans in de selectie qua voorkeurspositie en qua specifieke talenten.
 • Meisjes met voldoende talent gaan t/m de O17 (wanneer zij dit zelf willen) mee in de selectie van opleidingsteams (die dan gemengde teams worden).
 • Indien een speler goed genoeg is om geselecteerd te worden voor het opleidingsteam van de hogere leeftijdscategorie, heeft dit de voorkeur.
 • Een ‘eerstejaars’ speler heeft de voorkeur boven een ‘tweedejaars’ speler indien beiden even goed zijn.
 • Bij schaduwteams zijn de voorgaande uitgangspunten naar analogie van toepassing.
 • Er wordt bewaakt dat ‘eerstejaars’ spelers niet ondervertegenwoordigd zijn.

ONTWIKKELINGEN EN DOELSTELLINGEN 

Zoals eerder verwoord is er nog steeds een lange weg te gaan voordat we onze missie en sportieve ambitie volledig hebben gerealiseerd. En ook dan is er nog genoeg te verbeteren om steeds een stapje verder te komen en er zullen altijd weer nieuwe doelen gesteld worden. En we doen dat dus stap voor stap. De stappen die we het komende seizoen willen zetten en de bijbehorende doelstellingen voor komend seizoen worden hieronder uitgewerkt en zijn tevens, waar nodig, in de update van dit plan verwerkt.

Implementatie 3e trainingsmoment:

We trainen bij de opleidingsteams binnen de RKHVV Jeugdopleiding 3x per week. Vanuit het  jaarplan wordt dit onder de noemer “meer trainen” ingevoerd. 

Investeren in trainers:

Vanuit het jaarplan is ingezet op het investeren in trainers onder de noemer “beter trainen”. De doelstelling is om de kwaliteit van trainen te verhogen. En wel via een drietal ‘lijnen’: het nog meer uitdragen en implementeren van de visie van RKHVV naar trainers en hen daarin nog meer ondersteunen/begeleiden en zicht houden op de uitvoering in de praktijk, het zorgvuldig werven, selecteren en opleiden van kwalitatief zeer goede trainers en investeren in onderlinge kennisuitwisseling.

Kwaliteit & Performance programma:

In het seizoen 2016/2017 ontving RKHVV van de KNVB de status van “Lokale Jeugdopleiding”. Een prachtige prestatie die vraagt om 'onderhoud'  en om verdere door-ontwikkeling in de komende jaren.

Verankering Medisch beleid:

Het medisch beleid heeft als uitgangspunt het voorkomen van blessures en richt zich naast de fitheid van spelers (voetbalconditie) op de loop- en bewegingstechniek en op de stabiliteit van de ‘core’ van spelers. Uiteraard wordt het snel en adequaat behandelen van blessures niet vergeten. De doelstelling is om dit gedurende het seizoen 2018/2019 op een verantwoorde manier binnen de RKHVV Jeugdopleiding te implementeren.

Nieuwe technologie:

Vanaf het seizoen 2016/2017 gebruiken we het nieuwe speler-volg-systeem van Dotcomsport. Hierover zijn afspraken gemaakt en het doel is dat binnen de RKHVV Jeugdopleiding alle betrokkenen (trainers, scouts, HJO) deze afspraken in de praktijk brengen. Ook hebben we ons ten doel gesteld om het gebruik van video-analyse en het werken met gps technologie te verkennen met het oog op het seizoen 2018/2019.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!